תנאי שימוש באתר

תקנון שימוש באתר

משתמש/ת יקר/ה,

התקנון להלן מפרט את תנאי השימוש באתר www.anything.co.il (“האתר“) המופעל ע”י חברת וויט ווב וורקס בע”מ (להלן: “החברה“). אנא קרא/י בעיון את התקנון בטרם התחלת השימוש ו/או השימוש באתר. החברה הינה בעלת האתר, הכולל בין היתר, מידע בסיס נתונים, חדשות מתחומים שונים וגרפיקה.

מובהר, למען הסר ספק, השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ויעשה רק לאחר קריאת התנאים להלן ובכפוף אליהם, לפיכך כל שימוש שייעשה באתר מאשר שקראת את תנאי השימוש והסכמת להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לשנות, בכל עת, את תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי ללא הודעה מוקדמת.

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך, אלא אם נכתב אחרת במפורש.

 • הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה בתקנון זה :

החברה“: לרבות מנהליה, עובדיה, נציגיה, שלוחיה וכל הפועל מטעמה.

שימוש“: לרבות צפייה ו/או העתקה, עריכה, שכתוב, ציטוט, הפצה בכל דרך או אמצעי, הצגה, הקלטה, צילום וידאו וכיוצא בזה של תכני האתר, בכל אמצעי מדיה.

מידע” או “תוכן” – מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, קוד, תוכנת מחשב, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

 • תנאי השימוש בעת גלישה באתר

 

 1. המשתמש מצהיר כי הוא קרא והבין את התנאים המפורטים בתקנון זה וכי הוא מסכים להם וכי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים והוא מתחייב לנהוג על פיהם.
 1. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בתקנון זה, מצהיר המשתמש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
 • להשתמש באתר בכפוף להוראות כל דין;
 • לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי התקנון, כאשר הוא מודע לכך שתנאים אלה עשויים להשתנות מעת לעת על ידי החברה;
 • להימנע מכל שימוש שעלול לגרום פגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים;
 • לא לגרום, במעשה או במחדל, במסגרת השימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור ע”פ דין, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה;
 • לא להעלות ו/או לפרסם ו/או להעביר לרבות (אך לא רק) באמצעות מערכת מסרים, פורומים, דוא”ל וכו’, תכנים בעלי אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ”ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור;
 • לא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים באתר ובכלל זה, להימנע מפגיעה ו/או הכבדה על יכולת השימוש של משתמשים אחרים באתר ו/או פעילות כלשהי של החברה בקשר עם האתר ובכלל, ולהימנע משליחת “דואר זבל” SPAM)) מכתבי שרשרת, או למסור ו/או לנסות למסור כל מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם, או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים ובכלל זאת לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום מזיק או עוין, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
 • המשתמש מתחייב להימנע, בין במעשה או במחדל, משיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשבי החברה ו/או האתר ו/או יתר המשתמשים באתר באמצעות שימוש בתוכנות מזיקות כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב וכיו”ב.
 • להשתמש באתר לצרכיו הפרטיים בלבד ובשום אופן שלא למטרת פרסום ו/או הפקת רווח ו/או שימוש מסחרי אחר כלשהו ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. כן מתחייב המשתמש שלא לשווק ו/או להשתמש באתר לקידום ו/או פרסום כל משחק ובכלל זה משחקי פירמידה.
 • המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר ובכלל זה לא להפנות לכל קישור או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי תקנון זה בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מהאתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בחברה, הצפת האתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים פורנוגראפיים לאתר ו/או תכנים אשר עלולים לפגוע ברגשות משתמשים אחרים ו/או להסב להם נזק.
 • המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר וכן להימנע מהפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה באתר, לרבות בתכני המשתמשים, תכנים פרסומיים ואחרים.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר את הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש באתר בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.
 • המשתמש מתחייב לשפות את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם השימוש באתר והשימוש בשירותים האמורים.
 1. מובהר כי החברה רשאית לחסום ואף להסיר את תכניו של כל משתמש שיפר את התחייבויותיו לחברה, כולן או מקצתן, ביחס לשירות, אחד או יותר, הניתנים על ידה ו/או על ידי צד שלישי באמצעותה וכן למנוע מאותו גולש לחזור ולהשתמש באתר ובשירותים הניתנים בו בעתיד, גם תחת שימוש בשם משתמש אחר.

 

 • קניין רוחני
 1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה בסעיף זה :

“זכות” – לרבות זכויות היוצרים מכל סוג שהיא בתכנים המופיעים באתר, לרבות ביחס לעיצובו, וכן ביחס ליישומים המופיעים בו, לרבות באמצעות תוכנה, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי קול.

“אחסון” – בין במדיה קיימת או עתידית.

 1. כל הזכויות שמורות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש וכל זכויות הקניין הרוחני יהיו קניינה בלבד.
 1. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.
 1. המשתמש מתחייב שלא להציג את התוכן המופיע באתר אלא באמצעות קישור לדף האינטרנט המקורי באתר וכן להימנע מלשנות כל שינוי במידע המופיע באתר, לרבות עיבוד מחדש בכל צורה שהיא, שכתוב, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 1. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בין אם פורסמו על ידי החברה ובין אם ע”י צד שלישי, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה.
 1. כל תוכן שיועלה על ידי המשתמש לאתר, כמוהו כמתן רישיון לחברה להשתמש בתכנים אלה בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות לפרסמם ו/או לעשות בהם שימוש למטרות מסחריות, לתקופה בלתי מוגבלת וללא תמורה ובאופן שהרשאה זו לא תהיה ניתנת לביטול על ידי המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהחברה בהקשר זה.
 • הגבלת אחריות ותרופות
 1. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכן או מידע שלא פורסם על ידה, לרבות לתכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע המוצג באתר על ידה ו/או על ידי צד שלישי, לרבות משתמשים אחרים, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה, בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או תופרע ו/או לא תתאפשר השימוש באתר ו/או יילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת והמשתמש פוטר בזאת את החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 1. מובהר כי החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זאת רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה שונות, אך אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.
 1. המשתמש מסכים בזאת כי החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צד שלישי שאינו החברה, לרבות באמצעות פרסומות, באנרים וכיו”ב, והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין לראות במידע הכלול באתר משום יעוץ ו/או שיווק השקעות אוו תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או אחר ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של המשתמש.
 1. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן המועלה על ידו לרבות ביחס לקישורים שהעלה לאתר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 1. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן על ידו. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
 2. ידוע למשתמש כי האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.
 1. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים, שיפורסמו באתר והם מוצגים כמות שהם AS-IS מובהר בזאת כי האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ופרסומם אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה
 1. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.
 • שינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ובמערכת כולם או חלקם, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 • קישורים

האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”) ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.

 • פיקוח

אין החברה יכולה לפקח על כל המידע והודעה המועלים על האתר על ידי המשתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

 • סמכות שיפוט

המשתמש מסכים לכך כי על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו יחול הדין הישראלי, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת”א-יפו בלבד.

 • שונות
 1. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.
 2. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 3. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון תנאי שימוש זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.
 4. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון תנאי שימוש זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 5. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 6. תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי השימוש לעיל, הבנתי אותם וכי השימוש באתרו במערכת על ידי יתבצע בהתאם לתנאים האמורים לעיל ואחריות וחבויות החברה וכל גורם מטעמה כפופים לתנאים כאמור.

 

מדיניות פרטיות