16.06.2024
שמיים בהירים icon 33.18° תל אביב

תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר

משתמש/ת יקר/ה,

התקנון להלן מפרט את תנאי השימוש באתר www.anything.co.il (“האתר“) המופעל ע”י חברת וויט ווב וורקס בע”מ (להלן: “החברה“). אנא קרא/י בעיון את התקנון בטרם התחלת השימוש ו/או השימוש באתר. החברה הינה בעלת האתר, הכולל בין היתר, מידע בסיס נתונים, חדשות מתחומים שונים וגרפיקה.

מובהר, למען הסר ספק, השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ויעשה רק לאחר קריאת התנאים להלן ובכפוף אליהם, לפיכך כל שימוש שייעשה באתר מאשר שקראת את תנאי השימוש והסכמת להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לשנות, בכל עת, את תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי ללא הודעה מוקדמת.

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך, אלא אם נכתב אחרת במפורש.

למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה בתקנון זה :

החברה“: לרבות מנהליה, עובדיה, נציגיה, שלוחיה וכל הפועל מטעמה.

שימוש“: לרבות צפייה ו/או העתקה, עריכה, שכתוב, ציטוט, הפצה בכל דרך או אמצעי, הצגה, הקלטה, צילום וידאו וכיוצא בזה של תכני האתר, בכל אמצעי מדיה.

מידע” או “תוכן” – מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, קוד, תוכנת מחשב, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

 

 1. המשתמש מצהיר כי הוא קרא והבין את התנאים המפורטים בתקנון זה וכי הוא מסכים להם וכי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים והוא מתחייב לנהוג על פיהם.
 1. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בתקנון זה, מצהיר המשתמש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
 1. מובהר כי החברה רשאית לחסום ואף להסיר את תכניו של כל משתמש שיפר את התחייבויותיו לחברה, כולן או מקצתן, ביחס לשירות, אחד או יותר, הניתנים על ידה ו/או על ידי צד שלישי באמצעותה וכן למנוע מאותו גולש לחזור ולהשתמש באתר ובשירותים הניתנים בו בעתיד, גם תחת שימוש בשם משתמש אחר.

 

 1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה בסעיף זה :

“זכות” – לרבות זכויות היוצרים מכל סוג שהיא בתכנים המופיעים באתר, לרבות ביחס לעיצובו, וכן ביחס ליישומים המופיעים בו, לרבות באמצעות תוכנה, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי קול.

“אחסון” – בין במדיה קיימת או עתידית.

 1. כל הזכויות שמורות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש וכל זכויות הקניין הרוחני יהיו קניינה בלבד.
 1. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.
 1. המשתמש מתחייב שלא להציג את התוכן המופיע באתר אלא באמצעות קישור לדף האינטרנט המקורי באתר וכן להימנע מלשנות כל שינוי במידע המופיע באתר, לרבות עיבוד מחדש בכל צורה שהיא, שכתוב, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 1. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בין אם פורסמו על ידי החברה ובין אם ע”י צד שלישי, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה.
 1. כל תוכן שיועלה על ידי המשתמש לאתר, כמוהו כמתן רישיון לחברה להשתמש בתכנים אלה בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות לפרסמם ו/או לעשות בהם שימוש למטרות מסחריות, לתקופה בלתי מוגבלת וללא תמורה ובאופן שהרשאה זו לא תהיה ניתנת לביטול על ידי המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהחברה בהקשר זה.
 1. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכן או מידע שלא פורסם על ידה, לרבות לתכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע המוצג באתר על ידה ו/או על ידי צד שלישי, לרבות משתמשים אחרים, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה, בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או תופרע ו/או לא תתאפשר השימוש באתר ו/או יילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת והמשתמש פוטר בזאת את החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 1. מובהר כי החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זאת רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה שונות, אך אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.
 1. המשתמש מסכים בזאת כי החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צד שלישי שאינו החברה, לרבות באמצעות פרסומות, באנרים וכיו”ב, והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין לראות במידע הכלול באתר משום יעוץ ו/או שיווק השקעות אוו תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או אחר ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של המשתמש.
 1. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן המועלה על ידו לרבות ביחס לקישורים שהעלה לאתר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 1. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן על ידו. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
 2. ידוע למשתמש כי האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.
 1. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים, שיפורסמו באתר והם מוצגים כמות שהם AS-IS מובהר בזאת כי האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ופרסומם אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה
 1. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ובמערכת כולם או חלקם, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”) ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.

אין החברה יכולה לפקח על כל המידע והודעה המועלים על האתר על ידי המשתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

המשתמש מסכים לכך כי על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו יחול הדין הישראלי, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת”א-יפו בלבד.

 1. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.
 2. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 3. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון תנאי שימוש זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.
 4. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון תנאי שימוש זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 5. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 6. תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי השימוש לעיל, הבנתי אותם וכי השימוש באתרו במערכת על ידי יתבצע בהתאם לתנאים האמורים לעיל ואחריות וחבויות החברה וכל גורם מטעמה כפופים לתנאים כאמור.